ODDZIAŁ PZF GLIWICE - KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

  

      Pierwsza wzmianka o powojennej działalności filatelistów w Gliwicach pochodzi z 1946 r. W 1948 roku 12 członków "założycieli" założyło w Gliwicach koło filatelistyczne.

      W dniu 3 maja 1951 r. odbyło się z inicjatywy Mariana Wilczewskiego zebranie konsultacyjne z udziałem 22 osób. Na zebraniu postanowiono powołać koło filatelistyczne w Gliwicach. Było to 11 Koło w ówczesnym woj. katowickim. Wybrano również zarząd Koła w składzie: przewodniczący - Marian Wilczyński, sekretarz - Bolesław Kościński, skarbnik - Jan Doleżal.

      Ożywiona działalność Koła pozwala w grudniu 1953 r. powołać sekcję młodzieżową pod kierownictwem Zygmunta Grodeckiego.

      Dla popularyzacji filatelistyki w dniach od 30.12.1954 do 16.01.1955 r. w salach Muzeum w Gliwicach Koło organizuje I Wystawę Filatelistyczną. Na wystawie 6 członków Koła zaprezentowało 10 eksponatów filatelistycznych. Z okazji wystawy wydano pamiątkową kopertę z widokiem ratusza gliwickiego i okolcznościowym napisem. Ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem wystawa spełniła pokładane w niej cele propagandowe. Dzięki niej liczba koło w 1955 r. wzrosła do 500 osób.

      Z okazji miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej zorganizowano kolejną, II Wystawę Filatelistyczną w dniach 07.10 - 26.10 1956 roku. W następnym, 1957 roku w dniach 03-10.03 zorganizowano w salach Muzeum Miejskiego III Wystawę Filatelistyczną. Na wystawie 18 członków Koła zaprezentowało 27 eksponatów. Wystawa ta przyczyniła się do powstania Koła PZF w Zabrzu i sekcji w Sławięcicach. Spowodowały one dynamiczny wzrost zainteresowania filatelistyką. Powstało szereg Kół w zakładach pracy.

      Zarząd Główny PZF doceniając zasługi aktywistów koła przyznał Złotą Odznakę Honorową Marianowi Wilczyńskiemu i Zygmuntowi Grodeckiemu, a srebrną wystawcy Stanisławowi Piklikiewiczowi.

      Dla usprawnienia swojej pracy Zarząd Wojewódzki PZF w Katowicach powołuje komisje koordynacyjne.W Gliwicach Komisja Koordynacyjna zostaje powołana w dniu 28 listopada 1967 roku pod przewodnictwem J. Krajewskiego. Po kilku miesiącach Komisja przechodzi reorganizację, a przewodniczącym zostaje Feliks Szot. X Walny Zjazd PZF uchwala nowy Statut PZF i nową strukturę organizacyjną. Dotychczasowe Komisje Koordynacyjne przekształcają się w Oddziały, a Zarządy Wojewódzkie w Okręgi.

      W dniu 14 grudnia 1967 r. odbyło się I Walne Zebranie Wyborcze gliwickiego Oddziału PZF. W wyniku wyborów prezesem zostaje wybrany Feliks Szot.

      Zarząd Oddziału rozpoczął swoją działalność od organizacji Wystawy Okręgowej "Gliwicka Wiosna", która została zorganizowanej w dniach 24.05 – 07.06 1970 r. w sali Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach. Była to w owym czasie największa wystawa filatelistyczna w województwie. Kilka dni później, w dniach 08-14 czerwca 1970 r. zorganizowano z okazji XX-lecia ZSP Pokaz Znaczków Pocztowych w klubie Kropka.

      W kolejnych latach Oddział organizuje szerg wystaw, m.in. w 1972 r. wystawę oddziałową "Gliwicka Wiosna", w 1975 r. wystawę okręgową "XXX-lecie Zwycięstwa nad faszyzmem", w 1978 r. wystawę okręgową "Lenino 43", w 1985 r. wystawę koręgową "Gliwice 85", i w tym samym roku Koło nr 18 organizuje wystawę atestowaną z okazji "Dnia Kolejarza". W 1987 r. również przez Koło nr 18 działające przy Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych zorganizowana zostaje Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Transport 87".

      Praca z młodzieżą, którą kieruje Mieczysław Gmiterek owocuje licznymi osiągnięciami w konkursach filatelistycznych. Oddział w latach 1985-89 jest organizatorem ogólnopolskiego półfinału konkursu młodzieżowego. W 1989 roku zorganizowane zostają trzy znaczące imprezy młodzieżowe: V Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "WIELKIE NADZIEJE", Międzynarodowe Spotkanie Filatelistyczne Młodzieży "GLIWICE `89" i XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Ffilatelistyczny.

      Z okazji XXX-lecia Zjednoczenia Ruchu Filatelistycznego w Polsce Zarząd Oddziału zwrócił się z apelem do członków kół o ufundowanie książeczki mieszkaniowej dla wychowanki Domu Dziecka w Gliwicach. Jolanty M. W 1980 r. książeczka zostaje wręczona Jolancie M. Równocześnie Komisja Młodzieżowa pod przewodnictwem M. Gmiterka roztoczyła opiekę nad Jolą do czasu ukończenia szkoły pielęgniarskiej i pomogła w otrzymaniu i zagospodarowaniu mieszkania. Również koło Nr 51 przy Energoprojekcie Gliwice zebrało część funduszy na książeczkę dla wychowanka PDD Nr 2 w Gliwicach Ryszarda. F.

      W 2001 r. obowiązki Prezesa Oddziału Gliwickiego PZF obejmuje Krystian Szejka, pełniąc równocześnie w kadencji 2001-2006 funkcję wiceprezesa Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF. W latach 2006 i 2011 zostaje ponownie wybrany prezesem Oddziału Gliwickiego PZF pełniąc również funkcję członka Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF.